به انتخاب سردبیر
ثبت نام و صدور کارت شهروندی اروند
کلیه شهروندان مقیم و ساکن منطقه آزاد اروند می توانند با دریافت کارت شهروندی و تکمیل فرم مربوطه ، در آینده ای نزدیک از خدمات این سازمان که در بسیاری از موارد صرفاً منوط به ارائه کارت شهروندی می باشد بهره مندشوند . ..